Compaq CQ35-409TX Bios fail

0 Comments

วันนี้ จะมานำเสนอการตรวจเช็คการซ่อมโน๊ตบุ๊ค Compaq CQ35-409TX อาการเข้า windows ได้บ้าง ไม่ได้บ้าง สอบถามอาการสาเหตุน่าจะมาจากการ ลงwindown10 แล้วทำการ Downgrad เปลี่ยนwindown มาใช้ windown 7 ทำให่เกิอาการดังกล่าว เบื้องต้นทำการ ลง windown ใหม่ก็ไม่หาย wifi ไม่สามารถเข้าได้ พอเปิดเครื่อง แล้วหน้าจอขึ้นดังภาพ

เปิดเครื่องตรวจเช็ค wifi ตัวเครื่อง ไม่พบ wifi Modul

เบื้องต้าการวิเคราะห์ อาการ สาเหตุน่าจะมาจาก ไฟล์ Bios เกิดการเสียหาย อาจส่งผลให้เกิดอาดการดังกล่าง การทำการซ่อมจำเป็นต้องรื้อเครื่อง เพื่อทำการถอดชิฟ bios มาทำการ แฟรชใหม่ เพื่อแก้อาการดังกล่าว 

หลังจากทำการแฟรช bios เสร็จทำกาตรวจเช็คทำความสะอาด เติม ซิลิโคน ระบายความร้อนให้ตัวเครื่อง แล้วทำการประกอบ เพื่อทำการทดสอบ 

หลังจากทำการ ทดสอบเสร็จ ผลการทดสอบเครื่องสามารถกลับมาทำงานได้ตามปรกติ แต่ตัว wifi modul ไม่สามารถกลับมาทำงานได้ แต่ สามรถใช้ wifi dongle แยกแทนได้ 
จบเสร็จส่งงาน ได้.

Categories: