หนังสือรับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน (#21)

หนังสือ รับรองเงินเดือน

หนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับนี้ออกโดย 

ออกให้เพื่อรับรองการทำงานของ 

ว่าเป็นพนักงานในระดับ / ตำแหน่ง

จนถึงปัจจุบัน